Zorg & begeleiding

Iedereen heeft aandacht en zorg nodig. Gelukkig hebben wij verschillende medewerkers die jou kunnen helpen bij je studie of hoe je je voelt op school. Je mentor is het eerste aanspreekpunt. Deze zorg en aandacht zijn voor ons de normaalste zaak van de wereld.

Leerlingen met een ondersteuningsvraag

Er zijn tal van mogelijkheden voor extra ondersteuning. Zaken als vakgerichte ondersteuning, gesprekken met de vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werker, diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van faalangst, sociale vaardigheden, vriendschap en eetgedrag, maar ook hulp op het gebied van taal, rekenen, plannen en organiseren horen tot de mogelijkheden. Mochten wij leerlingen op school niet kunnen helpen dan kunnen wij ook gebruik maken van een team van specialisten die we kunnen consulteren.

Ons zorgteam

Leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, worden door de mentor aangemeld bij ons zorgteam. Op basis van de ondersteuningsbehoefte wordt de leerling geplaatst bij de collega. De hulp is er op gericht dat de leerling zo snel mogelijk zelfstandig verder kan. Leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Het betreft dan ook veelal korte ondersteuningstrajecten. Het voert te ver om hier alle mogelijkheden te bespreken en alle collega's die betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen aan u voor te stellen, maar een aantal wat meer specifieke taken zullen hierna toegelicht worden.

Het eerste aanspreekpunt

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, maar ook voor de ouders. De meeste zaken rondom de begeleiding van leerlingen, zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied, worden door de mentor opgepakt. De mentor is een vertrouwenspersoon voor zijn leerlingen en hij/zij informeert de collega's over het wel en wee van zijn mentorleerlingen. Mocht je vragen hebben over je zoon/dochter, schroom dan niet om hen te mailen. E-mailadressen zijn op te vragen via info@pieterzeemanlyceum.nl of via telefoonnummer 0111-415751.

Traject Op Maat

Soms gaat het leren niet vanzelf, heb je problemen of kun je je niet concentreren en heb je wat extra hulp nodig. In onze TOM-klas word je geholpen met het leren door een coach en word je weer op het juiste spoor gezet voor je studie. Je ontwikkelt extra sociale vaardigheden, leert te plannen en organiseren of krijgt extra hulp in de vaardigheden rekenen en taal. Mocht je behoefte hebben aan deze extra ondersteuning, dan kun je een afspraak maken met je mentor om de mogelijkheden te bespreken.

Zorg Advies Team

Leerlingen die om welke reden dan ook in aanmerking komen voor extra ondersteuning, worden door de mentor aangemeld bij mevrouw Bel. Zij bespreekt met de mentor en het zorgteam van de school welke ondersteuning de leerling nodig heeft, wie de hulp biedt, hoe lang de hulp gewenst is en of de hulp intern of extern verzorgd wordt. Zij is ook voorzitter van het zorg advies team van de school. In dit overleg worden met allerlei instanties ondersteuningsbehoeften van leerlingen besproken waarop de school en ouders samen niet zo één, twee, drie een antwoord kunnen formuleren.

Training sociale vaardigheid

Het doel is dat leerlingen in de training sociale vaardigheden meer assertief worden, hun zelfvertrouwen (her)vinden, zodat ze zichzelf kunnen en durven zijn. Een training sociale vaardigheden richt zich vooral op vaardigheden en gedrag, op kunnen en doen. Kinderen leren wat ze moeten doen, hoe het te doen en ontdekken wie en wat ze nodig hebben om hen daarbij te steunen. Deze trainingen worden verzorgd door mevrouw Beukers.

Faalangstreductietraining

Een kind met faalangst wordt in een faalangstreductietraining begeleid om op een andere manier te gaan denken en voelen. Het vervangen van negatieve gedachten door positieve. Deze negatieve gedachten hebben invloed op de gevoelens en het gedrag van het kind. Het is de bedoeling dat ze deze angstgevoelens de baas worden. De faalangstreductietraining richt zich dus vooral op gedachten en gevoelens die gedrag beïnvloeden, richt zich dus op denken en voelen! Deze trainingen worden ook verzorgd door mevrouw Beukers.

Examentraining

Geen periode is voor een leerling zo stressvol als juist de periode rondom de eindexamens. Voor deze leerlingen wordt een examentraining verzorgd. Leerlingen leren benoemen wat er goed gaat en wat er nodig is om wat niet goed gaat positief te keren. Ook deze training gaat uit van het omzetten van negatieve gedachten in positieve. Maar besteedt ook aandacht aan effectief studeren, lichaamshouding en positieve uitstraling.

De vertrouwenspersoon

Het komt voor dat een leerling of een ouder het niet eens is met een bepaalde gang van zaken in een les of op school. Zo'n leerling of ouder kan dan in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon, officieel heeft zo'n leerling dan een 'klacht'. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is de klager begeleiden in het proces om zijn/haar klacht weg te nemen.

De klager kan een leerling, ouder of personeelslid zijn. Het kan gaan over ongewenst gedrag binnen de schoolsituatie en schoolveiligheid. De vertrouwenspersoon brengt op basis van de informatie van de klager de klacht in kaart, informeert de klager over mogelijke vervolgstappen om de klacht weg te nemen en stimuleert de klager tot actie. De vertrouwenspersoon voert veelal gesprekjes met leerlingen die even zelf geen oplossing zien voor een probleem of klacht. Als vertrouwenspersoon is aangesteld: mevrouw Beukers.

De externe vertrouwenspersoon van Scholengroep Pontes is de heer Van der Zalm. Zijn e-mailadres is info@albertvanderzalm.nl, zijn telefoonnummer is 06-23814297. 

Voor kinderen met dyslexie of concentratieproblemen

Intowords/L2S

Leerlingen met dyslexie of concentratieproblemen hebben vaak moeite met het lezen van grote stukken tekst. Met het programma Intowords (vroeger L2S) kunnen leerlingen deze stukken tekst o.a. laten voorlezen. Dit programma is te downloaden bij de uitgeverij Visiria.

De boeken worden aangeschaft door de school en hoeven dus niet door u te worden betaald. School krijgt deze boeken geleverd op CD-roms waarna een medewerker van het Pieter Zeeman Lyceum deze CD-roms op bijv. uw laptop kan zetten. Een medewerker van school kan ook het programma Intowords op de laptop downloaden en installeren waarna het programma direct werkt! Op de computers op school is Intowords/L2S al geïnstalleerd, hiermee kan de leerling eventueel eens kijken of het wat voor hem/haar is.

De handleiding voor installatie van het programma vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator mevrouw Bel. U kunt ook een kijkje nemen op de website van Intowords.

 

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work