Mentor

De mentor is de spil in de begeleiding van de schoolloopbaan van de leerling. De mentoren vervullen een centrale en verbindende rol tussen de leerling en de groep enerzijds en tussen leerling, ouders en school anderzijds. De mentor draagt zorg voor het welbevinden van zijn mentorleerlingen en de leerling weet dat hij met alle vragen eerst bij zijn mentor terecht kan. De mentor zorgt voor het uitdragen en voorleven van het door het team gedragen pedagogisch-didactisch klimaat in de school.

Taken van de mentor zijn:

 • De mentor draagt zorg voor de informatieverstrekking aan leerlingen met betrekking tot de schoolorganisatie zoals het wegwijs maken in de school, het controleren van de leerlingenlijsten, het uitreiken en toelichten van lesroosters, brieven en e-mails, informatiegids en wat verder van belang is voor de leerlingen. 
 • De mentor zorgt voor de uitleg van de schoolregels en licht de werkwijze tijdens de activiteiten (Bergweken, sportdagen etc.) 
 • In het mentoruur besteedt de mentor aandacht aan studievaardigheden en sociale vaardigheden. De tijd die besteed wordt aan genoemde vaardigheden varieert per leerjaar en afdeling. Binnen het leerjaar wordt de inhoud afgestemd. 
 • De mentor houdt de prestaties in de gaten  en bespreekt deze en de te ondernemen acties met de leerling. 
 • De mentor controleert met regelmaat de aan- en afwezigheid van zijn mentorleerlingen en overlegt indien nodig met de verzuimcoördinator. Hij bespreekt volgens de afspraken in het verzuimprotocol, het geconstateerde verzuim met de leerling en zijn ouders.
 • De mentor bespreekt met de leerling eventuele achterstanden, confronteert hem met de consequenties daarvan en helpt de leerling bij het zoeken naar oplossingen. 
 • De mentor regelt het doorgeven van huiswerk en informatie door medeleerlingen aan een zieke klasgenoot.
 • De mentor meldt in samenspraak met of op aangeven van de docent  leerlingen aan die in aanmerking komen voor bijzondere begeleiding zoals STOER lessen of NT2.
 • De mentor neemt contact op met ouders van leerlingen die volgens de overgangsnormen bespreekgeval of doublant zijn na een rapportvergadering.
 • De mentor analyseert de dynamiek in de groep en probeert groepsprocessen te beïnvloeden ten gunst van de veiligheid, het leer- en leefklimaat, de samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid in de groep.
 • De mentor heeft met regelmaat contact (minimaal 4 x per jaar) om de ontwikkeling van de leerling te bespreken (indien mogelijk samen met de leerling erbij). Dit gaat om zowel positieve ontwikkeling als ook daar waar zorgen zijn in de ontwikkeling van de leerling. 
 • De mentor geeft tijdens de contactavonden informatie aan de ouders (en leerlingen). 
 • De mentor onderhoudt m.b.t. de prestaties en welbevinden het contact met ouder(s) en/of verzorger(s) via brief, e-mail, telefoon, huisbezoek en/of spreekuur. 
 • De mentor belt ouders en/of verzorgers als de cijfers of het gedrag van de leerlingen daartoe aanleiding geven gedurende het schooljaar en maakt afspraken over ieders rol en verwachting. 
 • De mentor onderhoudt het contact na overleg met de verzuimcoördinator met ouders en de leerling bij langdurige afwezigheid als gevolg van ziekte en neemt na één week absentie contact op met het thuisfront. 

 

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work