Ouderraad
De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en leerlingen in schoolzaken en bevordert zoveel als in haar vermogen ligt de contacten tussen school en ouders. De ouderraad spreekt zich uit over zaken die ouders en leerlingen raken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de verkeersveiligheid, de gezonde school, of over het pedagogisch klimaat, maar ook over het schoolplan. De ouderraad heeft hiertoe het recht met de schoolleiding te overleggen over de algemene gang van zaken op school. De ouderraad kan gevraagd of ongevraagd de MR (Medezeggenschapsraad) adviseren over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad bestaat op dit moment uit zes enthousiaste leden en vertegenwoordigt zo breed mogelijk alle leerwegen die aangeboden worden op de school. Gezien het natuurlijk verloop van de ouderraad zijn nieuwe leden altijd van harte welkom. Heeft u vragen, stuur dan een email naar ouderraad.pz@pontes.nl

Ouderbijdrage
De ouderraad beheert een fonds dat gevuld wordt met de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage bedraagt € 10 per kind. Dit bedrag wordt geïnd via de algemene ouderbijdage d.m.v. het aanvinken van de bijdrage aan de ouderraad. Met het ontvangen bedrag worden noodzakelijke of gewenste uitgaven bekostigd die niet door het bevoegde gezag worden vergoed. Door uw vrijwillige bijdrage is de ouderraad o.a. in staat thema-avonden/-dagen te organiseren en éénmalige jaarlijkse projecten voor de leerlingen financieel te ondersteunen. Tijdens de jaarvergadering verantwoordt de penningmeester zich voor deze uitgaven.

Activiteiten
De ouderraad streeft er naar om ieder jaar een leuke of interessante activiteit voor leerlingen en/of ouders te organiseren. Afhankelijk van de activiteit worden ook docenten hierbij betrokken.

Huidige samenstelling van de ouderraad       
- de heer C.R.J. Poots, voorzitter 
- mevrouw M. Hameeteman, secretaris
- de heer W.A. van der Werf, lid   
- mevrouw N. van Dam, lid
- mevrouw W.M. Hillebrand, lid   

  

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work