Mentoren

Het belangrijkste aanspreekpunt
De mentor is – naast de vakdocent - het belangrijkste aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouders. Iedere klas heeft een mentor. De mentor heeft het overzicht en is de spil in de begeleiding. De brugklassen hebben wekelijks een mentorles en hierin wordt o.a. aandacht besteed aan studieplanning. Het is belangrijk dat de brugklasleerling zich snel ‘thuis’ voelt.  Daarom vinden er in de eerste schoolweken diverse kennismakingsactiviteiten plaats, o.a. twee kampdagen. Leerlingen ervaren dit als heel positief in de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

(M)RT

(Motorische) Remedial Teaching
Leerlingen worden getest om te bepalen wat het niveau van taal en rekenen is. Extra hulp wordt aangeboden in de lessen naast het reguliere rooster. Er is een remedial teaching team voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie. Leerlingen met een verklaring kunnen individueel of in kleine groepen oefenen onder deskundige leiding. Leerlingen worden gescreend of ze in aanmerking komen voor motorische hulp. Motorische remedial teaching wordt gegeven door één van de docenten lichamelijke opvoeding.

Hulp en ondersteuningHulp en begeleiding

Hulp en begeleiding
Hulplessen zijn er in de brugklas en in de vierde klas Havo en Vwo voor Nederlands, Engels, wiskunde, begrijpend lezen en spelling. Er is talentbegeleiding voor leerlingen die veel tijd besteden aan sport, muziek, dans of toneel. De talentbegeleider begeleidt deze leerlingen in de combinatie schoolwerk en hobby. Voor leerlingen bij wie thuis het Nederlands (voornamelijk) als tweede taal wordt gesproken is er NT2 begeleiding.

Verder worden er in samenwerking met externen diverse sociale vaardigheidstrainingen gegeven als er voldoende vraag is. Bijv. ‘Op je hoede voor je woede’ of ‘Omgaan met jezelf en anderen”. De cursus “Rots en Water’ wordt gegeven door de LO-docenten.

Counselors
Binnen de school zijn drie counselors werkzaam, allen hebben ook een lesgevende taak zodat de drempel laag is. Leerlingen met sociaal-emotionele problemen kunnen een gesprek aangaan met één van de counselors. Ook ouders die zich zorgen maken over het functioneren van hun kind kunnen dit doen.

Huiswerkbegeleiding plus (HWB+)
HWB+ is voor een kleine groep leerlingen die extra aandacht nodig heeft. HWB+ wordt ondersteund door Ambulante Begeleiders en is zo een ‘traject op maat’ voor iedere leerling. Het wordt gegeven in een ‘veilige’ omgeving met veel individuele aandacht. De zorgcoördinator bepaalt in overleg of de leerling in aanmerking komt voor HWB+.

Time Out/Oase
Sinds februari 2017 hebben we een interne 'Time Out' voorziening. Leerlingen die gebruik maken van de 'Time Out' ervaren het als erg prettig. Niet voor niets spreken ze liever van ‘Oase’ dan van ‘Time Out’. Om uiteenlopende redenen wordt er gebruik gemaakt van de 'Time Out', bijvoorbeeld controleren van schoolspullen het maken van toetsen, het nemen van een rust moment. Vooral de 'Oase-pas' is voor leerlingen die stressmomenten ervaren een uitkomst: zonder vragen of opmerkingen kunnen zij de klas verlaten en de 'Oase' binnen komen. Doel is zo snel mogelijk terug naar de klas. Voor leerlingen en docent is de 'Time Out' een doeltreffende voorziening.

SOP

School Ondersteunings Plan
Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen voor alle kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moeten zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school, maar ook op een andere school die de leerling beter kan ondersteunen. Het is belangrijk dat de school en de ouders in de uitvoering van de zorgplicht samenwerken. Bundeling van kennis en ervaring van ouders en school komt de ondersteuning van een kind ten goede. Een volledige beschrijving van het ondersteuningsaanbod van onze school is vastgelegd in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP).

ZAT

Zorg Advies Team
Het zorg- en adviesteam (ZAT) is een multidisciplinair team, waarin school en hulpverleningsinstellingen met elkaar samenwerken. Zes keer per jaar komt het ZAT bij elkaar, onder leiding van de zorgcoördinator van school. De samenwerkende instanties in het ZAT zijn: de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD arts), de leerplichtambtenaar, Schoolmaatschappelijk werk en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en counselor van Goese Lyceum.

In het ZAT wordt een antwoord gezocht op een individuele hulpvraag die de leerling, ouders en/of school betreft. De betrokken instanties denken vanuit hun expertise mee over mogelijke aanpak of oplossingen en dit kan leiden tot acties. Het ZAT is een hulpmiddel om te komen tot vroegtijdige, snelle en adequate handelingsadviezen voor de school, hulpverlening voor kind en gezin en/of afstemming tussen beide trajecten. Inbreng in het ZAT gebeurt altijd met toestemming van ouders.

Vragen?
Vragen over de leerlingbegeleiding? Neem dan contact op met de zorgcoördinator van de Oranjeweg, mw. M. Koole (m.koole@pontes.nl)

GGD

Jeugdgezondheidszorg GGD Zeeland

Gezondheidsonderzoek op middelbare school.
Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. Daarom worden alle kinderen in de tweede klas uitgenodigd voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige van de GGD. Tijdens dit onderzoek worden vragen gesteld aan het kind, waarbij er aandacht is voor de lichamelijke gezondheid en het psychosociale functioneren. Het onderzoek vindt plaats op school, ouders/verzorgers hoeven hierbij niet aanwezig te zijn. Indien er aanleiding toe bestaat, wordt met de ouders de mogelijkheid besproken om het kind door te verwijzen naar de jeugdarts en/of het Zorg Advies Team (ZAT). Ook in de vierde klas van de HAVO of het VWO en de derde klas van het MAVO worden kinderen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Het kan zijn dat het kind naar aanleiding hiervan wordt uitgenodigd voor een gesprek op school. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Extra onderzoek op aanvraag
Als er zorgen of vragen bestaan over de ontwikkeling van het kind, of als het kind zelf zorgen of vragen wil bespreken, is er de mogelijkheid voor een extra onderzoek naast de twee standaard contactmomenten. Dit kan aangevraagd worden door de ouders, de leerlingen zelf, school en andere betrokkenen. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts kan adviezen geven, meedenken over een oplossing of gewoon een luisterend oor zijn.

Ziekteverzuim van kinderen
De school schenkt, samen met GGD Zeeland, meer aandacht aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Bij langdurig of vaak voorkomend ziekteverzuim neemt de mentor eerst contact op met de ouders om te vragen wat er aan de hand is. Naar aanleiding hiervan kan het kind en/of de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek bij het ziekteverzuimspreekuur van de jeugdverpleegkundige, zodat er meer duidelijkheid kan worden verkregen over de ernst en duur van de ziekte. Het doel hierbij is om vanuit zorg en betrokkenheid te vragen hoe het met het kind gaat en samen na te denken over oplossingen, zodat het kind weer (gedeeltelijk) terug naar school kan. Het gesprek is vertrouwelijk. Indien het nodig is om de gegevens terug te koppelen naar school, zal dit gebeuren met toestemming van de ouders en het kind.

Jeugdverpleegkundigen en jeugdarts
Mevrouw W. Marinissen, jeugdverpleegkundige en aanspreekpunt voor HAVO leerlingen. Mevrouw A. Vermue, jeugdverpleegkundige en is aanspreekpunt voor MAVO en VWO leerlingen. Mevrouw L. Haesendonck is als jeugdarts op afroep verbonden aan Het Goese Lyceum en neemt ook deel aan het ZAT. De jeugdverpleegkundigen en jeugdarts zijn te bereiken via de e-mail.
annemarie.vermue@ggdzeeland.nl,
wendy.marinissen@ggdzeeland.nl
linda.haesendonck@ggdzeeland.nl

Samenwerking

Samenwerkingsverband Oosterschelde regio
Het Goese Lyceum is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio (SPVO)

Naam contactpersoon: Theo van Bokkem, directeur
Stationspark 25, 4462 DZ, Goes;
Telefoonnummer: 0113 - 22 01 14;
E-mailadres: t.bokkem@devliedberggoes.nl;
Website: www.spvo-oosterschelderegio.nl

 

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work