Een zorgzame school

Iedereen heeft aandacht en zorg nodig. Gelukkig hebben wij verschillende medewerkers die jou kunnen helpen bij je studie of hoe je je voelt op school. Je mentor is het eerste aanspreekpunt. Deze zorg en aandacht zijn voor ons de normaalste zaak van de wereld.

Leerlingen met een ondersteuningsvraag

Er zijn tal van mogelijkheden voor extra ondersteuning. Zaken als vakgerichte ondersteuning, gesprekken met de vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werker. Ook kunnen we diverse trainingen aanbieden, bijvoorbeeld op het gebied van faalangst, sociale vaardigheden, vriendschap en eetgedrag en bieden we hulp op het gebied van taal, rekenen, plannen en organiseren. Mochten we leerlingen op school niet kunnen helpen, dan kunnen we ook gebruik maken van een team van specialisten die we kunnen consulteren.

Ons zorgteam

Leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, worden door de mentor aangemeld bij ons zorgteam. Op basis van de ondersteuningsbehoefte wordt de leerling geplaatst bij de passende collega. De hulp is erop gericht dat de leerling zo snel mogelijk zelfstandig verder kan. Leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Het betreft dan ook veelal korte ondersteuningstrajecten. Het voert te ver om hier alle mogelijkheden te bespreken en alle collega's die betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen aan u voor te stellen, maar een aantal wat meer specifieke taken lichten we hierna toe.

Voor kinderen met dyslexie of concentratieproblemen

Intowords

Leerlingen met dyslexie of concentratieproblemen hebben vaak moeite met het lezen van grote stukken tekst. Met het programma Intowords kunnen leerlingen deze stukken tekst o.a. laten voorlezen. De digitale boeken worden aangeschaft door de school en hoeven dus niet door u te worden betaald. Wel dient u zelf te zorgen voor een eigen laptop. Een van onze medewerkers kan deze bijvoorbeeld op uw laptop zetten. Een medewerker van onze school zal uw zoon/dochter ondersteunen bij het gebruik van het programma en het downloaden/installeren van de juiste boeken.

Naast IntoWords krijgen leerlingen met dyslexie ook een hulppas, deze wordt uitgereikt door de mentor. Op de hulppas staat o.a. van welke rechten de leerling gebruik mag maken (o.a. extra tijd bij toetsen) en wat van de leerling wordt verwacht.

Mentoren, het eerste aanspreekpunt

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en ouders. De meeste zaken rondom de begeleiding van leerlingen, zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied, worden door de mentor opgepakt. De mentor is een vertrouwenspersoon voor zijn leerlingen en hij/zij informeert de collega’s over het wel en wee van zijn mentorleerlingen. Mocht u vragen hebben over uw zoon/dochter, schroom dan niet om hen te mailen. De e-mailadressen zijn te vinden op het Pieterplein onder Personeel.

Traject Op Maat (TOM)

Soms gaat het leren niet vanzelf, heb je problemen of kun je je niet concentreren en heb je wat extra hulp nodig. In onze TOM-klas word je door een coach geholpen met het leren en word je weer op het juiste spoor gezet voor je studie. Je ontwikkelt extra sociale vaardigheden, leert te plannen en organiseren of krijgt extra hulp in de vaardigheden rekenen en taal. Mocht je behoefte hebben aan deze extra ondersteuning, dan kun je een afspraak maken met je mentor om de mogelijkheden te bespreken.

Samenwerkingsverband Oosterschelderegio

Het Pieter Zeeman Lyceum is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio (SPVO). Dit samenwerkingsverband wil bereiken dat alle leerlingen uit deze regio optimaal profiteren van alle kansen op een goede schoolloopbaan die hen worden geboden. In het bijzonder richten wij ons op die leerlingen die, door diverse omstandigheden extra ondersteuning nodig hebben.

Ondersteuningsplan Oosterschelderegio

Contactgegevens
Akke Tick, directeur SPVO Oosterschelderegio
Adres: Stationspark 39, 4462 DZ  Goes
Telefoonnummer: 06-22368043
E-mailadres: a.tick@spvo-oosterschelderegio.nl 
Website: spvo-oosterschelderegio.nl 


Schoolondersteuningsplan

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen voor alle kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moeten zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school, maar ook op een school die de leerling beter kan ondersteunen. Het is belangrijk dat de school en de ouders in de uitvoering van de zorgplicht samenwerken. Bundeling van kennis en ervaring van ouders en de school komt de ondersteuning van een kind ten goede. Een volledige beschrijving van het ondersteuningsaanbod van onze school is vastgelegd in ons schoolondersteuningsplan (SOP).

Ons schoolondersteuningsplan

Zorg Advies Team

Leerlingen die om welke reden dan ook in aanmerking komen voor extra ondersteuning, worden door de mentor aangemeld bij de zorgcoördinator, Hanneke Bel. Zij bespreekt met de mentor en het zorgteam van de school welke ondersteuning de leerling nodig heeft, wie de hulp biedt, hoe lang de hulp gewenst is en of de hulp intern of extern verzorgd wordt. Zij is ook voorzitter van het Zorg Advies Team van de school. In dit overleg worden met allerlei instanties ondersteuningsbehoeften van leerlingen besproken waarop de school en ouders samen niet zo één, twee, drie een antwoord kunnen formuleren.

Training sociale vaardigheid (sova)

Het doel is dat leerlingen in de training sociale vaardigheden meer assertief worden, hun zelfvertrouwen (her)vinden, zodat ze zichzelf kunnen en durven zijn. Een sova-training richt zich vooral op vaardigheden en gedrag en op kunnen en doen. Kinderen leren wat ze moeten doen, hoe het te doen en ontdekken wie en wat ze nodig hebben om hen daarbij te steunen. Deze trainingen worden verzorgd door mevrouw Beukers.

Faalangstreductietraining

Het komt vaak voor; leerlingen die veel spanning en onrust ervaren op en over school. Spanning voor toetsen, het geven van  presentaties en spreekbeurten, of voor het opsteken van je vinger in de klas. Soms is die spanning zichtbaar voor anderen: zweten, klamme handjes, het laten zien van onrustig of ontwijkend gedrag. Soms is het niet zichtbaar; dan speelt er zich van alles af in het hoofd en weet de omgeving van niets. Met faalangstreductietraining leert de leerling de eigen kracht in te zetten voor persoonlijke (ont)spanning. Deze trainingen worden ook verzorgd door mevrouw Beukers.

Examentraining

Geen periode is voor een leerling zo stressvol als juist de periode rondom de eindexamens. Voor leerlingen die hier baat bij hebben wordt een examentraining verzorgd. Leerlingen leren benoemen wat er goed gaat en wat er nodig is om wat niet goed gaat positief te keren. Ook deze training gaat uit van het omzetten van negatieve gedachten in positieve. Maar besteedt ook aandacht aan effectief studeren, lichaamshouding en positieve uitstraling.

De vertrouwenspersoon

Het komt voor dat een leerling of een ouder het niet eens is met een bepaalde gang van zaken in een les of op school. Zo'n leerling of ouder kan dan in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon. Officieel heeft zo'n leerling of ouder dan een 'klacht'. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is de klager begeleiden in het proces om zijn/haar klacht weg te nemen.

De klager kan een leerling, ouder of personeelslid zijn. Het kan gaan over ongewenst gedrag binnen de schoolsituatie en schoolveiligheid. De vertrouwenspersoon brengt op basis van de informatie van de klager de klacht in kaart, informeert de klager over mogelijke vervolgstappen om de klacht weg te nemen en stimuleert de klager tot actie. De vertouwenspersoon is mevrouw Beukers.

De externe vertrouwenspersoon van Scholengroep Pontes is de heer Van der Zalm. Zijn e-mailadres is info@albertvanderzalm.nl, zijn telefoonnummer is 06-23814297. 

 

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work