SchooltijdenLeerlingen en ouders worden tijdig geïnformeerd op welke momenten een verkort rooster draait.

Het rooster

Voor de onderbouwklassen geldt een aaneengesloten rooster. Voor de bovenbouw geldt dat slechts voor hen, die een extra vak hebben. Voor de anderen worden er enkele persoonlijke studie-/werkuren ingeroosterd.

Lesuitval/-opvang:

In de onderbouwklassen 1 t/m 3 geldt bij ziekte, of andere reden van afwezigheid van een docent, een opvangrooster. Dat betekent dat de lessen worden waargenomen door docenten, die daarvoor zijn ingeroosterd. Verder wordt door het verschuiven van lessen voor leerlingen een aangesloten rooster nagestreefd. Voor de actuele situatie kunt u kijken bij roosterwijzigingen. 

Vakanties en vrije dagen

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen naast de zomer-vakantie ook de twee weken kerstvakantie en één week meivakantie centraal vast. Over de andere vakanties en de roostervrije dagen (mede afhankelijk van het aantal weken zomervakantie) kunnen scholen wel overleggen met de provincie en/of de medezeggenschapsraad van de school. 
De school zal u voortdurend op de hoogte houden van wijzigingen en aanvullingen op de vakantiedagen en de roostervrije dagen.

Extra verlof

Extra verlof mag alleen worden gegeven: 

a. Bij verhuizing van het gezin/de leerling; 
b. Bij huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten; 
c. Bij ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten van de ouder(s)/verzorger(s); 
d. Indien de werkgever de werknemer (ouder/verzorger)verplicht buiten de schoolvakantie vakantie te nemen. 

Behalve op de onder a t/m d genoemde gronden kan de schoolleider in bijzondere gevallen b.v. de gezinsomstandigheden van de aanvrager kennende, enige soepelheid toepassen, zonodig in overleg met de leerplichtambtenaar. 

Voor de volledige voorwaarden inzake extra verlof, klikt u hier.

U kunt hier extra verlof aanvragen.

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman
Hatfieldpark 1-2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeeman.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work